Facebook

Prawa dziecka

Prawa dziecka
grafika do wpisu: Prawa dziecka
Zgodnie z konwencją praw dziecka...

Prawa dziecka

Przedszkole to miejsce przyjazne dziecku, w którym prawa dziecka muszą być przestrzegane. Jest ono jedną z instytucji państwowych, które mają wspomagać rodzinę w spełnianiu obowiązków nałożonych na nią przez Konwencję Praw Dziecka, czyli zbiór praw dziecka opracowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1989 r. Polska ratyfikowała Konwencję 7 lipca 1991 roku.
Najważniejszą zasadą  dla rodziców, dorosłych i instytucji zajmujących się dziećmi, jest zasada kierowania się dobrem dziecka. Należy zwracać uwagę na potrzebę poszanowania przez wszystkich dorosłych tożsamości dziecka, jego godności i prywatności. Stwierdza się, że dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość  umysłową, emocjonalną, biofizyczną i społeczną wymaga opieki i ochrony.    
Prawa dziecka zawarte w Konwencji zostały podzielone na:
- prawa  i wolności osobiste ( prawo do życia i rozwoju, tożsamości i identyczności, godności, swobody myśli, wolności od przemocy, prawo do wyrażania własnych poglądów)
- prawa socjalne ( prawo do wypoczynku, ochrony zdrowia, czasu wolnego)
- prawa kulturalne (prawo do nauki, korzystania z dóbr kultury, informacji)
- prawa polityczne( prawo do stowarzyszania się).
W trosce o dziecko w wieku przedszkolnym należy kierować się przede wszystkim prawem dziecka do indywidualnego rozwoju i własnego tempa tego procesu. Dziecko ma prawo do ochrony i pomocy, bezpieczeństwa, szacunku, niewiedzy, prawo do niepowodzeń i łez, do własności, własnych tajemnic, do radości, do wypowiadania swoich myśli i uczuć. Bardzo ważne jest również zapewnienie dzieciom możliwości bycia wysłuchanym.
Przedszkole powinno tak wychowywać dziecko, aby w przyszłości zostało dobrym człowiekiem ,czyli umiało kochać, szanować siebie, innych oraz własność ogólnospołeczną. Dlatego też każdy nauczyciel ma za zadanie stworzenie jak najbardziej dogodnych warunków rozwoju dziecka w przyjaznym dla niego otoczeniu, w świadomości własnych praw i obowiązków.

Opracowała Bożena Hajduk - nauczycielka Przedszkola nr 3 w Miasteczku Ślaskim